همون هیرو هایی كه گفتم می تونند با لول اشون انو ببینند و ضد اش باشند اینا هستند

توصیه می كنم اگر این 2 تا هیرو تو بازی بودن این هیرو پیك نكنید
و اما هیرو های متچاین هیرو بیشتر با هیرو های cover می تونه قوی باشه